Oldaltérkép  Impresszum
   
   
 
Wass Albert
Wass Albert
Regisztráció
Kedvencek közé! Beállítás kezdőlapnak!

Könyvesház
A keresés helye:

Részletes keresés
Turcsány Péter honlapja


Bölöni Domokos: Hóharmat a kutyára (elbeszélés)

Bölöni Domokos Bölöni Domokos (Dánya, 1946. augusztus 11.) író, újságíró, Marosvásárhelyen él. Prózakötetei közül megemlítjük: Hullámok boldogsága (1980), A szárnyas ember (1986), Harangoznak Rossz Pistának (1992), Egek, harmatozzatok! (1995), Bot és fa­pénz (1999), A próféták elhallgattak (2002), A nevető gödör (2004). Díjak: Az Igaz Szó novellapályázatának díja (1985), a Magyar Napló Önismeret az ezredfordulón című szociográfiai pályázatának díja (1988), a LÁTÓ novellapályázatának díja (1992). Elemzői “az egészséges (eleinte harsánynak indult, majd finomra halkult) humor”, ezen belül is az “öngúny” avatott műve­lőjének tartják. Írásának közlésével köszönti a PoLíSz szerkesz­tő­sége a Marosvárárhelyen élő és alkotó 60 éves írókollégánkat! (POLÍSZ szerkesztősége) Hóharmat a kutyára (Szemétbe dobott iratok. Két jegyzőkönyv és egy másolat) Első Készült 1989. december 14-én az 2. sz. alapszerv. küküllőbereki rendes havi közgyűlésén. Jelen vannak: Medves Rozália elvtársnő, a községi pártbizottság titkára, Codrut Gheorghe helyettes titkár, jelen van az alapszervezet nyilvántartójában szerep­lő 31 (harmincegy) tagból 26 tag, igazol­tan hiányzik 5 (öt) párttag. Jelen vannak továbbá Kelemen Ioan és Balázs Francisc elvtársak, akik az ajánlást adják. Balog Alexandru P. elvtárs, a helyi alapszervezet titkára üdvözli a megjelenteket és javasolja, hogy a gyűlés levezetésére válasszanak egy 3 tagból álló elnökséget. Az alapszervezet tagsága egyetért azzal, hogy az elnökség 3 tagból álljon. Varga Zoltán javasolja Medves Rozália, Codrut Gheorghe és Balog Alexandru elvtársakat. Balog Alexandru P. elvtárs kéri, hogy az elnökség foglalja el a helyét, és az elnökség a gyűlés levezetésével Medves Rozália elvtársnőt bízza meg. Medves Rozália elvtárnő napirendi pontként javasolja Balázs Gligorie elvtárs párttagságba történő felvevő kérésének letárgyalását. Az alapszervezet tagsága a napirendi ponttal egyetért, és kézfelemeléssel egyhangúlag megszavazza. Medves Rozália elvtársnő be­jelenti, hogy a gyűlésen részt vesz Kele­men Ioan és Balázs Francisc, akik az ajánlást tették, ezután javaslatot kér egy jegy­zőkönyv-vezetőre, amivel a tagság egyetért. Balog Alexandru P. elvtárs jegyzőkönyv-vezető­nek javasolja Barátosi Gy. (Gyica) Ioan elv­társat, a tett javaslatot a tagság egyhan­gúlag megszavazza. Ezek után rátérnek a napirendi pont meg­vitatására. Medves Rozália, a közégi pártbizottság titkára átadja a szót Balog Alexandru P.-nak, az alapszervezet titkárának, aki előterjeszti a tag felvételi kérését, a büró referátumát és a két ajánlást. Medves elvtársnő felkéri Balázs Gligorie elvt.-t, hogy mondja el az önéletrajzát, ami után kérdések, hozzászólások és javaslatok kö­vetkeznek. 1) Balázs Francisc elmondja, hogy kis­gyermek korától ismeri, családi élete meg­felelő, a feladatoknak eleget tesz, javasolja, hogy Balázs elvtárs tagja legyen a Román Kommunista Pártnak. 2) Nagy Stefan (Pityu) elvtárs egyetért, hogy tagja legyen a Román Kommunista Pártnak, kérdezi, hogy mi késztette arra, hogy belépjen a párt soraiba. A válasz az, hogy megérti a párt programját és úgy érzi, hogy jobban és hasznosabban tud tevékenykedni. 3) Szabó Emeric egyetért azzal, hogy Balázs elvtárs tagja legyen a Román Kom­munista Pártnak, mivel úgy családi, mint társadalmi élete jónak minősíthető. 4. Codrut Gheorghe elvtárs egyetért azzal, hogy bekerüljön a párttagok soraiba. Kérdése az, hogy mi a legfelsőbb fóruma a pártnak. Válasz: a Kongresszus. Több hozzászólás nem szükséges, így Medves elvtársnő a közgyűlés szavazata alá bocsátja az alapszervezet bürója javas­latát, hogy Balázs Gligorie legyen felvéve az RKP soraiba. A közgyűlés résztvevői kéz­felemeléssel megszavazzák és így Balázs Gligorie bekerül a párttagok soraiba. Ezek után Medves elvtársnő felkéri Balázs Gligorie elvtársat, hogy olvassa fel az ünnepélyes kötelezettségvállalást, amelyet a felolvasás után Balázs elvtárs saját kezűleg aláír. Balázs elvtárs megköszöni a tagságnak az iránta való bizalmát és ígéri, hogy a rábízott feladatokat becsülettel elvégzi. Több téma nem lévén Medves Rozália elvtársnő megköszöni a megjelenést és a közgyűlést bezártnak nyilvánítja. Kelt: Küküllőberek, 1989. december 14. Elnökség Alapszervezet titkára (Olvasható (Pecsét) aláírások) (Olvasható aláírás) Második Magyar Demokraták Romániai Szövet­sége. Első magyar Jegyzőkönyv. Felvéte­tett 1990. január 3-án, kicsiny falunk drága templomában, a rendkívüli vecsernyét kö­vetően. Igét hirdetett az igen tisztelt Tisz­teletes Úr. Jelen vannak a gyülekezet tagjai, élükön a vezetőséggel. A gyűlés Balázs Ferenc kántor javaslatára elénekli az 52. Zsoltárt, melyet a Székely Himnusz kö­vet, abszolút önkéntes alapon. Erdős Kod­ruc György községi kultúrigazgató felolvassa Medves Rozália üzenetét, melyben arra buzdítja Küküllőberek dolgozóit, hogy ve­gyék kezükbe sorsukat, és alakítsák meg a küküllőbereki magyar dolgozók demokra­ti­kus szervezetét. Medves Rozália elvtárs­nőt ugyanis az sutyori pletykákkal ellentétben nem kergették el a községi néptanácsból, hanem telefon jött a megyétől, hogy be lett választva a Nemzeti Megmentési Front soraiba, vidékünk zonális képviselőjeképpen. (Megjegyzés. Néhány borízű hang be­le­krákog, de őket elhallgattatja a Tiszte­letes Úr, aki feddőleg tekint a sorok irányába, mondván: “Emberek, ez itt az Isten háza, nem a Csula bá korcsomája.” A nép elcsitul.) A rend helyre lévén állítva Erdős Kodruc Györi Tanár úr javaslatokat kér egy háromtagú elnökség jelölésére, amely meg is történik, a következőképpen: 1. Járai Gá­bor Zebulon lelkész, 2. E. Kodruc György népművelő, 3. Balog Sándor (Patika) fő­gond­nok, aki önkritika formájában el­mond­ja, hogy eddigelé is ő volt a helyi alapszer­vezet titkára, és soha senkit Kükül­lőberek­ről el nem vittek, tehát kéri az alapszerve­zetet, hogy mentse fel, hogy el­fog­lalhassa helyét a demokratikus szövetségben. Az alapszervezeti tagok kézfelemeléssel mentik fel Balog Sándor (P) főgondnokot az alapszervezeti titkári tisztségéből, és megbízzák a gyűlés levezetésével. Balog Sán­dor P. úr röviden vázolja a helyzetet. Miután győzőtt a decemberi forradalom, nekünk is föl kell ébrednünk. Még az ilyen eldugott faluban is él a szabadság, és élni fog, míg csak magyar szív dobog a kebelünkben. Célunk az, hogy magyarként is szabadon éljünk a szabaddá vált hazában. De erről többet tud mondani E. Kodruc tanár úr. (Átaladja a szót.) E. Kodruc György tanár úr mint népművelő arról beszél, hogy mennyit szen­vedtünk az átkos diktatúra alatt. Ezért java­solja, hogy hallgassák meg a szövetség tervezetét, és utána alakuljunk át. Járai Gábor Zebulon tiszteletes úr javasolja, hogy ne átalakuljunk, hanem meg. Akik vétkeztek, ismerjék be a bűnüket, és az Isten megbocsát. Balázs Gergely köz­bekiabált: “Égessék el a pártkönyvüket, és kövessenek eklézsiát!” Azzal torkolják le, hogy könnyen jár a szája, akit csak most vettek fel decemberben, s még nem kap­hatta kézhez a piros könyvet, nem is kell, kiáltja vissza Balázs Gergely, csak azért kellett, hogy útlevelet kapjunk Magyaror­szágra!…De immá’ pucoljanak a büdös ko­monisták, ne mü! Az általános kavarodást a Tiszteletes Úr inti le. “Halljuk a szervezeti szabályzatot!” E. Kodruc Györi felolvassa a tervezetet, utána elszavalja Reményik Sándor versét, az istókját, suttogja: Emberek, ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát, és javasolja, hogy a régi igazgató helyére nevezzék ki a feleségét, Kodruc Lia óvó­né­nit, mert idevaló. A közgyűlés lelkese­dése nem ismer határokat, valakik azt kiabálják, alakítsunk magyar pártot, de a főgondnok úr csendet kér, és azt mondja: emberek, ez az új szövetség, ez a magyarok pártja, a mi pártunk. Csak azért mondjuk szövetség­nek, hogy ne szúrjon szemet a többségi nemzetnek. Tehát legyünk óvatosak, mert az sohasem árt. Mit javasolnak magyarságunk legjobbjai? Hogy válasszunk egy vá­laszt­mányt magunknak, falusi, községi, vá­rosi, területi, s mindenféle szinten. Azután lesz országos gyűlés, konferencia, kong­resszus, minden, ahogy a demokrácia elő­írja. Tehát én azt mondom, olyan embe­reket válasszon a tisztelt közgyűlés, akik alkalmasak rá, hogy képviseljenek münköt a legfelsőbb szinteken is. Akik eddig sem ijedtek meg az árnyékuktól, és ezután sem félnek kikövetelni a magyarok igazát! (Dörgő taps, szűnni nem akaró tetszésnyilvánítás.) A választmányt egyhangúlag megválasztják, a javaslattevő bizottság tag­jai Kelemen János és Balázs Ferenc, kész listával járulnak az elnökségi asztalhoz, úgyhogy a javaslatot ellenvetés nélkül megszavazza a közgyűlés, a látható többség egyöntetű kézfelemelésével. A választmány öt percre félrevonul, majd bejelente­tik, hogy a Magyar Demokrata Szövetség küküllőberki elnöke Balog Sándor (P.) lett, titkára Járai Gábor Zebulon lp., tagjai Ba­lázs Gergely, Balázs Ferenc, Kelemen János, Nagy István (Pityu) és Szabó Imre T. (ta­nyasi). A zonális konferenciára két személyt delegál a közgyűlés: Balog Sándor P. elnö­köt és Erdei Kodruc Györgyöt, akit a községi gyűlés tegnap este már megválasztott regionális elnökké. A közgyűlés az 52. Zsoltár és a Székely Himnusz ismételt eléneklésével ér véget. Orgonál Balázs Ferenc kántor. A gyüle­ke­zet átvonul a kultúrházba, ahol friss disz­nó­kőccséggel, sósugorkával és újborral várja a következő napirendi pont. Itt újfent javasolódott, hogy égetődjenek el a párt­könyvek. Ezt nem lehet kivitelezni, mert a legtöbben már megsemmisítették azokat. Azonba’ régi székely hagyomány szerint majorfogadásra és disznópásztor válasz­tásra kerül sor. A majorfogadás és disznó­pásztor-választás békés körülmények kö­zött, demokratikus elvek alapján zajlik. Jö­vő­re Pingulás Kivu és Bingyó Gyurka őrzi a juhokat és a disznókat. A disznókőccsé­get és a bort Balog Sándor P. úr ajánlotta fel, a lágykenyeret az új Balázs-pékség nyomatta tiszta ingyen. A tavalyi majort nem fogadják meg, sokat lopott. Tiltakozó javaslatot tesz, de későn. Tettlegesség nincs, csak a feje törik be. Gyorsan lósze­kérrel a diszpenzárba, ahol rendesen el­látják a baját. Utóirás. A nagy napot bállal zárja a küküllőberki Magyar Dmokrata Szövetség. Muzsikált Pucuri Józsi és népi zenekara. Zándorodás nem történt. K.m.f. A gyűlés megbízásából készítet­te: Barátosi Gy. (Gyica) János ny. tanító. A második jegyzőkönyv másodpéldányának felirata (ceruzával): “Köles Kálmán eltásnak sajátos keze­ügyibe. Esztet én szereztem meg Magá­nak, örnagy eltás. Üsmer éngem egyöt vítuk a osztájharcot. Dokument! Vigyászon reja a posztyán álva örkögyön met kiszarják esztet jö még hoharmat a kutyara.” (Olvashatatlan aláírás)
 

Flag Counter

www.reliablecounter.com
egyedi látogató

   
Az oldalt a web-oldal.hu készítette